Retningslinjer for personvern

Behandlingsansvarlig

Det er Tausendschön Einrichtungen GmbH Deutschland, Mühlenblick 5, 17348 Woldegk som driver våre eide domener og subdomener på ekstern server og ansvarlig for håndteringen av dine personlige opplysninger deretter. Av denne grunn treffer vi alle tilgjengelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at vi og våre tjenesteleverandører følger gjeldende personvernlovgivning.

Ditt personvern

Det er viktig at du er klar over og forstår retningslinjene for personvern og kjenner deg trygg på vår behandling av dine personopplysninger. Husk at du alltid kan kontakte oss hvis du har spørsmål. 

I henhold til gjeldende personvernlovgivning vil vi med denne personvernerklæringen informere deg om typen, samt omfanget av og formålet med vår innsamling, behandling og bruk av personopplysninger som innhentes i forbindelse med din bruk av nettsiden og våre tjenester. Personvernerklæringen beskriver også dine rettigheter overfor oss, og hvordan du håndhever disse rettighetene. 

Vi behandler bare personopplysningene dine på den måten som personvernlovgivningen tillater. Vi kan behandle personopplysningene dine hvis vi har en berettiget interesse av slik behandling. Et eksempel på det er loggdata som vi innhenter for å kontrollere at nettstedet kan brukes uten problemer. 

I følgende avsnitt får du mer detaljert informasjon om hvordan opplysningene dine innhentes, behandles og brukes (dvs. type, omfang og formål med behandlingen av personopplysninger).

Personopplysninger

Personopplysninger er all slags informasjon som kan brukes til å identifisere en fysisk, levende person. Det kan for eksempel være navn, postadresse, e-postadresse eller telefonnummer.

Opplysninger som vi samler inn som standard

Som standard logger vi hver eneste bruk av nettsiden for å kunne finne feil og løse sikkerhetsproblemer. Du finner detaljer om informasjonen som vi samler inn når du besøker nettsiden, nedenfor under punktene ”Loggdata i nettserver” og ”Brukerprofiler som bruker pseudonymer”.

Alle personopplysninger som du gjør tilgjengelig for oss, vil kun brukes og bearbeides av oss for det formålet som du ga opplysningene for. Informasjon som du for eksempel gir via kontaktskjemaet, brukes for å kunne behandle forespørselen din. Hvis personopplysninger samles inn og behandles på en bestemt måte og for en bestemt tjeneste som ikke angis nedenfor, beskrives denne behandlingen mer utførlig under kategoriene for de respektive tjenestene.

Loggdata i nettserver

For å gjøre nettsiden vår mer brukervennlig sender nettleseren din automatisk informasjon (loggdata) til nettserveren vår hver gang du besøker nettsiden. En del av denne informasjonen lagres i loggfiler, med blant annet følgene informasjon:

 • Dato og tidspunkt for besøket
 • Nettadresse (URL) til nettstedet som hadde en kobling hit
 • Filer som er brukt
 • Datavolum som ble overført
 • Nettlesertype- og versjon
 • Operativsystem
 • ID-nummer

 

Vanligvis analyserer vi bare loggdata for å finne funksjonsfeil på nettsiden eller for å løse sikkerhetsproblemer. Informasjonen er nødvendig for å gjøre tjenesten mer brukervennlig og for å kunne levere det innholdet som du ønsker når du bruker nettsiden. Loggdataene analyseres i tillegg av statistiske årsaker for å kunne forbedre nettsiden og tilkoblede sider.

 

Informasjon som vi kan hente om deg

Når du bruker tjenestene våre, kan vi ha behov for å innhente opplysninger om deg, i tillegg til de opplysningene som du selv gir oss. Det kan for eksempel dreie seg om informasjon fra samarbeidspartnere og leverandører av betalingstjenester, samt opplysninger om kredittverdighet fra kredittratingbyråer, banker eller opplysningsbyråer.

Informasjon som vi kan hente om deg:

 • For- og etternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

 

Kontaktskjema

Når du kontakter oss via e-post eller kontaktskjemaet på nettsiden lagres opplysningene du skriver inn, og de brukes for å behandle forespørselen din og eventuelle oppfølgingsspørsmål.

 

Vår behandling av dine personopplysninger

I forbindelse med at du kjøper varer av Tausendschön kan personopplysningene dine lagres og brukes for å tilby, utføre og forbedre tjenestene våre.

 • Gjennomføre kjøpet ditt av varer og tjenester og ved behov verifisere identiteten din og kontrollere alderen din.
 • Gi deg kundestøtte og informasjon om produkter og tjenester som du ber oss om.
 • Behandle kundetjenestesaker og svare på spørsmål, klager og lignende (gi god service, kvalitet og opplæring)

Tausendschön samler også inn og behandler personopplysninger for å overholde aktuelle lover, for eksempel bokføringslover, skattelovgivning og lignende. Grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er at vi har en rettslig forpliktelse om å foreta slik behandling.

 

Vår behandling av dine personopplysninger: Detaljert

Formål Type behandling Type personopplysninger Type personopplysninger Lagringsperiode
Gjennomføre bestillingene dine og administrere kjøpene dine
 • Mottak av bestilling
 • Identifisering
 • Administrering av levering
 • Administrering av betaling
 • Administrering av reklamasjons- og garantisaker
 • Navn
 • Kontaktopplysninger (for eksempel adresse, e-postadresse og telefonnummer)
 • Betalingsinformasjon
 • Kredittopplysninger fra kredittvurderingsselskap
 • Kjøpsinformasjon (for eksempel hvilken vare som er bestilt, eller om varen skal leveres til en annen adresse
 • Kundenummer
Oppfyllelse av kjøpsavtalen 36 måneder for å kunne administrere eventuelle reklamasjons- og garantisaker

For å kunne gi deg kundestøtte og informasjon om produkter og tjenester som du ber oss om samt administrere kundetjenestesaker og svare på forespørsler, klager og lignende

 

 • Kommunisere og besvare ev. spørsmål til kundeservice (via telefon, digitale kanaler)
 • Identifisering
 • Behandling av eventuelle klage- og kundestøttesaker
 • Navn
 • Kontaktopplysninger (for eksempel adresse, e-postadresse og telefonnummer)
 • Din korrespondanse
 • Betalingsinformasjon
Oppfyllelse av kjøpsavtalen ved spørsmål om kjøpet, ellers med grunnlag i berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å kunne dekke vår og din berettigede interesse av å administrere kundeservicesaker Til kjøpet er gjennomført (inkl. levering og betaling) og i en periode på 3 år etterpå for å kunne administrere eventuelle reklamasjons- og garantisaker. 
For å kunne oppfylle selskapets rettslige forpliktelser (for eksempel bokføringslover,
hvitvasklover eller lignende)
 • Oppfylle rettslige forpliktelser i henhold til juridiske krav, dommer eller myndighetsbeslutning. 
 • Navn
 • Kontaktopplysninger (for eksempel adresse, e-postadresse og telefonnummer)
 • Betalingsinformasjon
 • Din korrespondanse
 • Opplysninger om kjøpstidspunkt, kjøpssteder, eventuelt feil/klager
Rettslig forpliktelse Bokføring 7 år
(bokføringsloven)

 
Hvem kan vi dele informasjon med?

Vi kan i enkelte tilfeller overføre eller dele informasjon med utvalgte tredjeparter. Vi treffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine håndteres på en sikker måte og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå når opplysningene overføres eller deles med såkalte tredjeparter.

Myndigheter

Tausendschön kan utlevere nødvendig informasjon til offentlige myndigheter som politi, skattemyndigheter eller andre myndigheter hvis dette er påkrevd i henhold til lovgivning eller hvis du har samtykke til at vi gjør det.

 

Hvor lagrer vi personopplysningene dine?

Vi gjør vårt beste for å behandle personopplysningene dine i EU/EØS. 

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å utføre våre kontraktmessige forpliktelser overfor deg og slik det kreves i henhold til lovfestede lagringstider.

 

Hva gjør vi ikke med opplysningene dine?

Tausendschön kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredjepart, med mindre du samtykker til dette eller det kreves i henhold til gjeldende lovgivning.

 

Dine rettigheter som registrert

Din rett til informasjon om opplysningene dine (såkalt registerutdrag)

Du har rett til å be om å få kostnadsfri tilgang til personopplysningene vi behandler om deg. Informasjonen gis i form av et utdrag med angivelse av formål, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottakere, lagringsperioder, informasjon om hvor opplysningene samles inn fra og forekomsten av eventuelt automatisk beslutningstaking.

Ved begjæring om registerutdrag kan vi komme til å spørre om ytterligere opplysninger for å sikre en effektiv håndtering og at informasjonen gis til rett person.

Din rett til å korrigere og supplere opplysningene dine

Du kan be om at personopplysningene endres hvis de ikke er korrekte. Innenfor rammen av det angitte formålet har du også rett til å supplere eventuelt ufullstendige personopplysninger. 

Din rett til å slette opplysningene dine

Du kan be om at vi sletter personopplysninger som vi behandler om deg, i disse tilfellene:

 • Opplysningene er ikke lenger nødvendige for formålene som de er samlet inn eller behandlet for.
 • Du har en innsigelse knyttet til den interesseavveiningen vi har utført med henblikk på å påvise at det foreligger en berettiget interesse for behandlingen vi foretar, og dine interesser eller rettigheter veier tyngre enn vår berettigede interesse.
 • Personopplysningene behandles på en ulovlig måte.
 • Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi omfattes av.

Vær oppmerksom på at vi kan avvise forespørselen din hvis det finnes juridiske plikter som hindrer oss i å umiddelbart slette enkelte personopplysninger. Disse forpliktelsene kommer fra bokførings- og skattelover, bank- og hvitvaskingslover, men også fra forbrukerlover. Det kan også hende at behandlingene er nødvendige for at vi skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav. Hvis vi er forhindret fra å gå med på en forespørsel om sletting, vil vi i stedet hindre at personopplysningene kan brukes til andre formål enn det formålet som forhindrer den forespurte slettingen.

Din rett til begrensning

Du har rett til å be om at vår behandling av dine personopplysninger begrenses og at opplysningene bare skal lagres av oss i følgende situasjoner:

 • I den perioden vi trenger for å å kontrollere at personopplysningene er korrekte, hvis du bestrider opplysningenes korrekthet
 • Hvis behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg at opplysningene slettes og i stedet vil at vi begrenser bruken av opplysningene
 • Hvis du, til tross for at vi ikke trenger opplysningene lenger, vil at vi skal beholde dem, slik at du skal kunne benytte opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav, eller ved avventing av kontroll av hvilke berettigede interesser, dine eller våre, som veier tyngst hvis du har reist en innvending mot behandlingen.

 

I enkelte tilfeller kan vi imidlertid ikke gå med på en forespørsel om begrensning av behandlingen, for eksempel hvis vi har behov for personopplysningene for at vi skal kunne forsvare våre rettigheter eller beskytte noen andres rettigheter. Hvis det skjer en begrensning i behandlingen, skal vi varsle alle vi har sendt opplysningene dine til om denne begrensningen. Ved forespørsel vil vi også informere deg om hvem vi har sendt informasjon om slik begrensning av behandling til.

Din rett til å trekke tilbake samtykke

Hvis behandlingen er avhengig av ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket til behandling av opplysningene dine.

Din rett til dataportabilitet

Du har rett til å be om å få personopplysningene dine utlevert i et maskinlesbart format, og du har rett til å bruke slike personopplysninger på annet vis, dersom personopplysningene du har gitt til oss, behandles med støtte av ditt samtykke eller hvis behandlingen er basert på avtale med oss. En forutsetning for slik dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan skje automatisert.

Koblinger til andre nettsider

Nettsiden inneholder lenker til andre nettsider. Hvis du går til andre nettsider, gjelder ikke lenger Tausendschön:s brukervilkår. Vi anbefaler at du leser brukervilkårene for disse nettsidene.

 

Hvordan beskyttes personopplysningene dine?

Vi har gjort tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot sletting, manipulasjon og uautorisert tilgang. Vi tilpasser fortløpende våre sikkerhetstiltak i henhold til fremgangen og utviklingen på det teknologiske området. Det innebærer at informasjonen overføres via en sikker tilkobling og at personopplysningene dine ikke kan leses av utenforstående. Det er bare personene som faktisk trenger å behandle personopplysningene dine for at vi skal kunne oppfylle våre angitte formål, som har tilgang til dem.